Cykloservis Staněk - UNREGISTERED VERSION

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O nás

  Kamenná prodejna
      J.Opletala 47
    České Budějovice
         370 05

 Odpovědný vedoucí
    František Staněk
      IČ:01665626

 Otevírací doba
Sezonní   PO - PÁ     09:00 - 17:00
Zimní    PO, ST, PÁ     10:00 - 15:30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné podmínky

V sezóně od 1.dubna do 30.září nabízíme u běžných oprav provedení do 24 hodin za příplatek 100%. Opravy na počkání provádíme jen vyjímečně, po dohodě s mechanikem. Doba opravy je závislá na složitosti servisních úkonů a předběžný (nezávazný) termín včetně ceny stanoví na místě přijímací technik. U běžných kontrol, pravidelného servisu a drobných oprav je termín dodání v řádu 1 až 5 dnů, v závislosti na okolních faktorech, se doba mění.Dojde-li k opožděnému vyzvednutí zakázky o více než 5 kalendářních dnů po dohodnutém termínu, stornu či oznámení o vyzvednutí, účtujeme skladné ve výši 100,-Kč/den včetně nepracovních dnů. Dojde-li k nevyzvednutí kola do 20 kalendářních dní od dohodnutého termínu či dokončení opravy, storna či oznámení o vyzvednutí, bude kolo prodáno či rozmontováno bez nároku na zisk majiteli a zbylých součástí a bude tímto hrazeno výše skladného a dalších nákladů na likvidaci, bez vlivu na výši zisku, nárok na skladné tím nezaniká. Je-li vyžadováno vydání zbylých součástí, je majitel povinen uhradit náklady na skladování a náklady na likvidaci, dle aktuální výše skladného a prokázání dřívějšího vlastnictví, bud prokázáním dokladů o koupi, či vydaného servisního listu při příjmu, nebyl-li servisní list vydán z důvodu opravy na počkání a následné komplikace servisních prací či ztráty servisního listu, lze jej dokázat fotografií či jinou věrohodnou metodou, na níž bude zobrazeno výrobní číslo kola, nelze - li toto prokázat, bude brán požadavek jako neoprávněný.Kola dávána do servisu musí být čistá a umytá. U silně znečištěných kol účtujeme příplatek 300,-Kč.

Vnitřní řád

Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí s provozním řádem a to i v případě nebyl-li předem informován o vnitřním řádu provozovny Cykloservisu Staněk.
Provozovna Cykloservisu Staněk je soukromá provozovna a veškeré zařízení slouží pouze k osobnímu užívání osoby registrované pod IČ:01665626(dále pouze nájemce), bez ohledu je-li užíváno k podnikatelské činnosti, či nikoliv. Provozovna není veřejným prostranstvím, vstupem do provozovny se návštěvník zavazuje chovat dle vnitřního řádu provozovny. Vstup do provozovny pro zaměstnance OSA a jiných organizací spravujících kolektivní práva je podmíněn ohlášením kontroly 24 hodin předem, při neohlášení je možnost požadování zaplacení poplatku  na osobu ve výši jež je stanoven na provozovně, za zhlédnutí vystaveného zboží a náhradu času vynaloženého na služby informativního či jiného charakteru.Veškeré údaje o zařízení, výrobní čísla, osobní informace aj. získané při provozování nejsou veřejně dostupné a nebudou poskytovány jiným osobám než státním institucím, pokud na ně mají ze zákona nárok a budou-li sloužit jako důkazní prostředek při dokazování trestné činnosti či zajištění pachatele, tyto informace budou poskytnuty pouze při předložení soudního rozhodnutí o poskytnutí informací, písemného potvrzení pronajímatele provozovny a písemného potvrzení nájemce provozovny, jakýkoliv nárok na informace bez výše uvedených potvrzení nebude brán jako oprávněný a to za podmínky že, vnitřní řád neurčuje jinak.Vstup orgánům veřejného pořádku je povolen pouze za písemného souhlasu pronajímatele a pronájemce objektu, písemný souhlas není považován za nutný, vyplývá-li ze situace odvrácení hrozící škody na majetku a zdraví osobě nájemce či pronajimatele.
Právo vstupu orgánům veřejného pořádku do prostoru provozovny vyplývající ze zákona je nezpochybnitelné a není třeba písemného souhlasu,  vyplývá - li ze situace, avšak právo zdržovat se v prostoru bez závažného důvodu či mimo zákaznickou zónu a to bez souhlasu nájemce bude bráno jako omezování svobodného podnikání. V objektu je, vyjma míst k těmto činnostem výslovně určeným a označeným zakázáno: kouření a používání otevřeného plamene, provádění údržby, oprav nebo mytí dopravních prostředků nebo jejich příslušenství osobou, jež není nájemcem provozovny, zanechávání jakýchkoliv movitých věcí nebo vnášení a zanechávání odpadu, volné pobíhání zvířat, konzumace alkoholických nápojů a psychotropních látek, vstup se zbraní jakéhokoliv charakteru a typu, vstup s nahrávacím zařízením jakéhokoliv typu či charakteru, bez předchozího souhlasu. Vstup do objektu s výše určeným je povolen pouze po předchozí domluvě a písemného potvrzení nájemce objektu.Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí služby osobám mladším 18 let.Vyhrazujeme si právo odmítnutí poskytnutí služby bez udání důvodů.Vyhrazujeme si právo zadržení kola  a ověření kola, po dobu nezbytně nutnou z důvodů podezření pochází-li z trestné činnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky